Prefabricerade ytterväggar i betong

Fördelar med ytterväggar i betong

Våra ytterväggar kan tillverkas i Biobetong för att minska CO2 belastningen i projektet. Läs mer om Biobetong här. 

 e3-fasadvägg

Fasadvägg e3 är en välisolerad betongvägg som är färdig att monteras på plats. Tack vare materialutveckling har e3-väggen 40% längre klimatavtryck, 30% lägre vikt och 20% lägre kostnad jämfört med en traditionell sandwichvägg.

e3-väggen passar för bostadsprojekt med enklare arkitektur och max 8 våningar. En stor fördel är att e3-fasadvägg är tunnare än en konventionell sandwichvägg, vilket ökar den säljbara eller uthyrbara boarean. Trots väggens minskade tjocklek är den, tack vare sin uppbyggnad, välisolerad med 200 mm isolering och ett U-värde på 0,15.

Väggen finns också med utökad isolerförmåga, då med 240 mm isolering och U-värde 0,12. Den lägre vikten gör också att en mindre kran på bygget kan användas vilket spar pengar.

e3 väggen har ett CO2-avtryck som är ca 40% lägre än en traditionell sandwichvägg. I förhållande till en utfackningsvägg kan armeringsmängden i bjälklaget minskas med ca 2,5 kg/m2 tack vare att e3-väggen fungerar som linjeupplag.

Fönstermontage och grundmålade ytor gör e3-väggen ännu mer färdig vid leverans och minskar arbetstiden på plats.

 Sandwichvägg

Sandwichvägg i betong

Sandwichväggen är en välisolerad vägg i betong som är klar att montera på byggarbetsplatsen. Sandwichväggen är fukttålig och har färdiga fönstersmygar som ger minimalt med efterarbete. Våra sandwichväggar kan isoleras med upp till 380 mm isolering. Som standard används cellplastisolering. Mineralull och högvärdig isolering (PIR) finns som tillval. Sandwichväggen kan levereras med U-värde på 0,10 vilket är riktvärdet för passivhus.Fönster monteras på byggarbetsplatsen och antingen borras fast direkt i betongklacken (standard) eller skruvas fast i plåtbleck. Infästning i plåtbleck ger tjockare isolering runt fönsterna för att minimera köldbryggor. För att underlätta fönstermontage på bygget erbjuder vi en mothållsram i betong (tillval) vilket även ger ett mer gediget uttryck på byggnaden.

Med en sandwichvägg går byggprojektet snabbt. Vanligtvis monterar man 15-20 väggar under en arbetsdag motsvarande 80-100 löpmeter fasad. En sandwichvägg kan även användas och armeras att fungera som motfylld vägg med jordtryck i källarutrymmen. Sandwichväggen utförs med en mängd olika fasadytor för att skapa rätt uttryck på byggnadskroppen.

Grundmålning

Fasadelementen kan grundmålas på fabrik och där slutmålning sker på byggarbetsplatsen. Grundmålade element från fabrik förenklar målningsarbetet på plats och ger byggnaden ett mer attraktivt utseende under byggtiden.

 

Fönstermontage

I våra ytterväggar kan fönster med fördel monteras i fabrik. Det innebär att man sparar tid på byggarbetsplatsen, man kortar uttorkningstiderna och sparar energi på bygget tack vare att tätt hus uppnås snabbare. Dessutom försvinner ett tungt arbetsmoment från byggarbetsplatsen vilket gör arbetsmiljön bättre, logistiken på arbetsplatsen blir lättare då man slipper hantera fönster. Fönstren skruvas direkt i betongsmygen alt så kan de skruvas till ingjutna Z-profiler. Med ingjutna Z-profiler kan tjockleken på den köldbrytande isoleringen ökas. Beroende på önskemål kan vi leverera fasader med endast fönstermontage eller med komplett fönstermontage där det enda arbetet som ska utföras på arbetsplatsen är drevning från insidan samt ev mjukfog. Fönstren kan skyddas vid leverans med plast. 

Fönstermontage i betongvägg

 

Elinstallationer

När du köper betongväggar från oss utförs dessa med el-installationer enligt önskemål. Vi har en uppsättning standardutföranden på apparatdosor samt rörutlopp som projektets elkonsult enkelt ritar in på ett underlag. Passar inte standarden kan konsulten enkelt skapa egna kombinationer som passar just det specifika projektet.

Övriga installationer

Ventilationsdon kan gjutas in i ytterväggar, dessa levereras från kunden och gjuts in under fönsterursparningarna alt vid takvinkeln.

Putsbärarvägg

Vi har levererat mer än en halv miljon kvadratmeter putsbärarvägg, som vi kallar XL- vägg för putsade fasader. Det är en av marknadens bäst fungerande prefablösning för puts. Putsskiktet får en mycket hög livslängd tack vare att XL-väggens ytterskiva består av lecainblandad betong som har lägre vikt och lägre styrka än vanlig betong, vilket stämmer väl med putsens fysikaliska egenskaper.

XL-vägg med puts är säker mot fuktinträngning, och påverkas heller inte av fukt eftersom betong varken ruttnar eller möglar. Brandsäkerheten får man på köpet.

Innerskivan på XL-väggen är bärande och består av 150 mm betong. XL-väggen kan isoleras med upp till 350 mm isolering. Som standard används cellplastisolering medan mineralull och högvärdig isolering (PIR) finns som tillval. Sandwichväggen kan levereras med U-värde på 0,10, vilket är riktvärdet för passivhus. Fönster monteras på byggarbetsplatsen och antingen borras fast direkt i fönsterursparingens betongklack (standard) eller skruvas fast i plåtbleck (tillval). Infästning i plåtbleck ger tjockare isolering runt fönsterna för att minimera köldbryggor. Att bygga med XL-väggar går snabbt. Vanligtvis monterar man 15-20 väggar under en arbetsdag motsvarande 80-100 löpmeter fasad.

Putsbärvägg
Puts

Se information om puts på XL-element (IN0337).

Fönstermontage

I våra ytterväggar kan fönster med fördel monteras i fabrik. Detta leder till en renare byggarbetsplats och projektet blir snabbare klimatskyddat. Ett tungt arbetsmoment försvinner från byggarbetsplatsen vilket gör arbetsmiljön bättre, logistiken på arbetsplatsen blir lättare då man slipper hantera fönster. Fönstren skruvas direkt i betongsmygen alternativt skruvas till ingjutna Z-profiler. Med ingjutna Z-profiler kan tjockleken på den köldbrytande isoleringen ökas. 

Elinstallationer

När man köper betongväggar från oss utförs dessa med el-installationer enligt kundens önskemål. Vi har en uppsättning standardutföranden på apparatdosor samt rörutlopp som projektets elkonsult enkelt ritar in på ett underlag. Passar inte standarden kan konsulten enkelt skapa egna kombinationer som passar just det specifika projektet.

Övriga installationer

Ventilationsdon kan gjutas in i ytterväggar, dessa levereras från kunden och gjuts in under fönsterursparningarna alt vid takvinkeln.

Halvsandwich

Användningsområden

En halvsandwichvägg består av en bärande innerskiva av 150 mm betong och isolering upp till 350 mm tjock. Isolering med cellplast är standard och är tålig mot regn och fukt. Stenullsisolering och högvärdig isolering (PIR) finns som tillval. På byggarbetsplatsen kompletteras halvsandwichväggen med ett ytterskikt av tegel, skivmaterial eller puts. Vi rekommenderar att cellplastisoleringen kompletteras med en stenullsskiva innan putsskiktet läggs på för att öka kvaliteten på putsskiktet.

Halvsandwichväggen utförs objektsanpassad i olika höjder och längder. Väggen kan levereras med färdiga elinstallationer och urtag för dörrar och fönster enligt beställarens önskemål.

Tegel

När vi prefabricerar sandwichelementen i våra fabriker har vi möjlighet att redan vid gjutningen ge fasaden en yta av tegel. Ytterskiktet gjuts fast i det prefabricerade fasadelementet genom att läggas i botten av gjutformen

Skivmaterial

Om fasaden ska beklädas med skivmaterial kan vi förse elementen med ingjuten bärprofil för infästning av bärläkt och skivmaterial, se bild. 

Halvsandwichvägg
Fönstermontage 

I våra ytterväggar kan fönster med fördel monteras i fabrik. Detta leder till en renare byggarbetsplats och projektet blir snabbare klimatskyddat. Ett tungt arbetsmoment försvinner från byggarbetsplatsen vilket gör arbetsmiljön bättre, logistiken på arbetsplatsen blir lättare då man slipper hantera fönster. Fönstren skruvas direkt i betongsmygen alternativt skruvas till ingjutna Z-profiler. Med ingjutna Z-profiler kan tjockleken på den köldbrytande isoleringen ökas. För att fönstermontage ska vara möjligt i en halvsandwich måste fönstrets placering i väggens djupled anpassas till vår standard.

Elinstallationer

När man köper betongväggar från oss utförs dessa med el-installationer enligt kundens önskemål. Vi har en uppsättning standardutföranden på apparatdosor samt rörutlopp som projektets elkonsult enkelt ritar in på ett underlag. Passar inte standarden kan konsulten enkelt skapa egna kombinationer som passar just det specifika projektet.

Övriga installationer

Ventilationsdon kan gjutas in i ytterväggar, dessa levereras från kunden och gjuts in under fönsterursparningarna alt vid takvinkeln. Elnyckel ritning ska in här Övriga installationer Ventilationsdon kan gjutas in i ytterväggar, dessa levereras från kunden och gjuts in under fönsterursparningarna alt vid takvinkeln.

Läs om våra stomsystem här