Hantering av personuppgifter

Här samlar vi information om hur vi hanterar data som lämnas av dig som besöker vår webbplats (Dataskyddspolicy), och hur vi hanterar personuppgifter för kunder och företagskontakter som finns med i våra kunddatabaser och/eller e-postregister (Personuppgiftspolicy).

Personuppgiftspolicy för Abetongs hemsida

1.    Introduktion

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att beskriva hur Abetong AB, (”Abetong” eller ”vi”) behandlar och använder de personuppgifter som vi samlar in från dig i samband med ditt besök på denna hemsida och ditt användande av hemsidans funktioner. 
Abetong, som är ett bolag inom HeidelbergCement-koncernen, värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Denna personuppgiftspolicy innehåller även uppgifter om hur du kan kontakta oss vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

2.    Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättsliga grunder vi baserar vår personuppgiftsbehandling på.

•    För att besvara förfrågningar från dig

(i)    Vilka personuppgifter behandlas och varför?

För att besvara förfrågningar från dig behandlar vi ditt namn och e-postadress och andra personuppgifter som du kan komma att lämna i samband med din förfrågan.

(ii)    Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla dig god service och för att kunna besvara din förfrågan. När du kontaktar oss med en förfrågan ligger det även i ditt intresse att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig den information och service som du har efterfrågat. Vidare är de personuppgifter som vi behandlar i samband med din förfrågan inte av känslig karaktär och är absolut nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose och besvara din förfrågan. Personuppgifterna delas endast med tredje parter om det krävs för att besvara din förfrågan.

•    För att kontakta dig för marknadsföringsändamål och som en del av vår uppföljning av kundrelationer

(i)    Vilka personuppgifter behandlas och varför?

För att kontakta dig för marknadsföringsändamål och som en del av vår uppföljning av kundrelationer behandlar vi ditt namn och adress.

(ii)    Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet och upprätthålla en bra relation med dig som kund eller representant för ett kundföretag. Marknadsföring utgör en fundamental del av vår affärsverksamhet och vi strävar alltid efter att tillhandahålla marknadsföring som är relevant för dig. Det är också av intresse för oss att upprätthålla, förvalta och utveckla den relation vi har med dig (eller det företag du representerar) som kund.

•    För att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling samt för statistisk analys.

(i)    Vilka personuppgifter behandlas och varför?

Vi behandlar personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies. För mer information om vilka cookies vi använder oss av och vilken information de samlar in, se vår Cookie policy.

(ii)    Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Personuppgiftsbehandlingen som sker genom insamling av så kallade nödvändiga cookies är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig gällande användning av vår hemsida, d.v.s. utan behandling av sådana cookies kan vi inte tillhandahålla en fungerande hemsida. Behandling av personuppgifter som samlas in med hjälp av andra typer av cookies baseras på ditt uttryckliga samtycke. För mer information, se vår Cookie policy.

3.    Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, oavsiktlig och obehörig åtkomst samt obehörigt röjande. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Abetong som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till personuppgifterna.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom HeidelbergCement-koncernen om det krävs för att uppfylla de ändamål som nämns ovan. Sådana HeidelbergCement-bolag kan vara belägna inom eller utanför EU/EES-området.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter till tredje parter i följande fall: 

  • När lag kräver det;
  • till Abetongs tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning i samband med denna hemsida och dess funktioner (exempelvis vår leverantör av IT-tjänster som förser, utvecklar och supportar hemsidan). Dina personuppgifter kommer endast att delas till sådana tjänsteleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla denna hemsida; och
  • till en köpare eller potentiell köpare av vår verksamhet.

Abetong kommer att vidta åtgärder för att skydda alla personuppgifter överförda till sådan tredje part.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder vilka kan ha en lägre grad av skydd för personuppgifter än det som erbjuds inom EU/EES. När dina personuppgifter delas till länder utanför EU/EES använder vi oss av standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

4.    Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket de har samlats in. Detta innebär att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med tabellen nedan. Statistik som har anonymiserats och inte längre kan hänföras till dig kan komma att sparas under en längre tid.

Typ av behandling Tidsperiod eller kriterium för att bestämma lagringsperioden 
Uppgifter som samlas in för att besvara frågor från dig. Under tiden vi behandlar ditt ärende. 
Uppgifter som behandlas för att kontakta dig för marknadsföringsändamål och som en del av vår uppföljning av kundrelationer. Fram till dess att du invänder mot marknadsföringen.
Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies för att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling samt för statistisk analys. Lagras under respektive cookies livslängd, för mer information se vår Cookie policy.


5.    Vilka är dina rättigheter?

Abetong AB med organisationsnummer 556055-7356 är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivits i denna personuppgiftspolicy. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om dina rättigheter nedan.

  • Rätten till tillgång: Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka syften personuppgifterna behandlas och vem vi delar personuppgifter med m.m. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av de personuppgifter som behandlas.
  • Rätten till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar dessa personuppgifter.
  • Rätten till radering och begränsning: I vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi exempelvis inte kan tillhandahålla dig de produkter du har köpt.
  • Rätten att invända: Du har rätt att invända mot den behandling som vi utför baserat på vårt berättigade intresse.
  • Rätten till dataportabilitet: I de fall vi baserar behandlingen på ditt samtycke eller på uppfyllande av avtal har du också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Återkallelse av samtycke: Om du har givit ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@abetong.se eller genom att skicka brev till Box 24, 351 03 Växjö, i kuvert märkt ”Att: Data Protection Line Manager”. Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos relevant tillsynsmyndighet.

6.    Cookies

När du besöker vår hemsida kan vi komma att samla in och/eller lagra information om ditt besök för att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling samt för statistisk analys genom att placera cookies. Cookies är små textfiler som en hemsida eller en tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk genom din webbläsare. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare samt att få tillgång till och lagra viss information.
För ytterligare information om hur vi använder cookies på vår hemsida, vänligen läs vår Cookie policy .

7.    Ändringar

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på Abetongs hemsida: www.abetong.se.

Cookie policy
Personuppgiftspolicy för kunder och leverantörsrepresentanter

1.    Information om hantering av dina personuppgifter

1.1    Syftet med denna personuppgiftspolicy är att tillhandahålla information om hur Abetong (”vi”) hanterar dina personuppgifter i samband med att du är kund eller på annat sätt intressent till verksamheten.

1.2    Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2.    Vilka personuppgifter om dig hanterar vi?

2.1    Som leverantör eller företagskontakt till dig samlar vi in och hanterar följande personuppgifter om dig (dina ”Personuppgifter”):

•    Namn
•    Vilket företag eller organisation som du tillhör
•    Titel
•    E-postadress 
•    Postadress - då du lämnat det till oss
•    Personnummer – då du lämnat det till oss
•    Personnummer för enskilda firmor och privatkunder i samband med kreditupplysning och leverans
•    Betalnings- och kontouppgifter i samband med kreditupplysning och leverans

2.2    Dina Personuppgifter har vi fått antingen direkt från dig, från allmänt tillgängliga källor eller register via tredje part såsom leverantörer av adresser för direktmarknadsföring, med syfte att kunna förse dig med relevant information.

3.    För vilka ändamål hantering vi dina Personuppgifter?

3.1    Vi hanterar dina Personuppgifter för följande ändamål:

1.    För att kunna behålla en affärsrelation med dig, genom att vi registrerar dig i vårt kundregister/CRM-system.
2.    För att fullfölja kundavtal som vi har ingått med dig och tillhandahålla nödvändig information om produkter och leveranser.
3.    För att genomföra kundundersökningar enligt ISO 9001-standarden.
4.    För att via e-post informera dig om våra produkter och tjänster.
5.    För att via e-post informera dig om nyheter, seminarier, evenemang och andra företagsrelaterade erbjudanden.

3.2    Tillhandahållandet av dina Personuppgifter är nödvändigt för att ingå och uppfylla t.ex. ditt kundavtal. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet.

4.    Vilken är den rättsliga grunden för hantering av dina Personuppgifter?

4.1    Hanteringen av dina Personuppgifter för ändamålet i punkt 2 i avsnitt 3.1 ovan är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i enlighet med kundavtalet med dig.

4.2    Den rättsliga grunden för hanteringen av dina Personuppgifter för ändamålet är, med hänvisning till punkterna i avsnitt 3.1, följande:

1-2.    Baserat på vårt berättigade intresse av att kunna bibehålla en affärsrelation med dig.
3.       Baserat på vårt berättigade intresse av att utföra kundundersökningar som är nödvändiga för vår ISO-certifiering.
4-5:   Baserat på vårt berättigade intresse att informera om relevanta nyheter och marknadsföra våra produkter och tjänster.

Vi har gjort en intresseavvägning där vi bedömer att våra berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina Personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Läs mer om dina rättigheter nedan.

4.3    I vissa fall, grundar sig hanteringen av dina Personuppgifter på ett separat inhämtat samtycke från dig.

5.    Vem har tillgång till dina Personuppgifter?

5.1    Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina Personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Abetong som behöver hantera dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till Personuppgifterna.

5.2    Om behov uppstår så kan vi komma att dela dina Personuppgifter till andra avdelningar inom moderbolaget HeidelbergCement Northern Europe AB och dess dotterbolag såsom kommunikation, Human Resources, forskning och utveckling, affärsutveckling, IT, och ekonomi i syfte att de ska kunna sända relevant information till dig enligt avsnitt 4.

5.3    Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som IT-systemlösningar för informationsutskick. Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som behandlar våra kunder och kontaktpersoners personuppgifter för vår räkning.

5.4     Dina Personuppgifter delas inte med ett land utanför EU/EES.

6.    Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning.

I samband med affär och leverans till projekt sparas uppgifterna i upp till 20 åt med anledning av garantitid och kundserviceåtagande.

I samband med kundenkät sparas personuppgifterna i 5 år.

I samband med utskick av kundtidning sparas personuppgifterna så länge du inte avanmäler din prenumeration.

7.    Vilka är dina rättigheter?

7.1    Abetong AB, organisationsnummer 556055-7356, Box 24, 35103 Växjö, info@abetong.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7.2    Du har rätt att veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas, och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter. Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i Avsnitt 7.1. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina Personuppgifter och begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera att begränsning eller radering av dina Personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt vårt kundavtal. Du har också under vissa omständigheter rätt att få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

7.3    Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-mail på info@abetong.se eller via post till adressen ovan eller via telefon på 0470-96500.

7.4    Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi hanterar dina Personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen.

8.    Ändringar

Om det sker några ändringar gällande hanteringen av dina Personuppgifter kommer vi att informera om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på Abetongs hemsida.
 

Kameraövervakning

Information om behandling av dina personuppgifter i samband med kameraövervakning

1.1    Syftet med denna dataskyddspolicy är att tillhandahålla information om hur Abetong AB (”Vi”) behandlar dina personuppgifter i samband med kameraövervakning av vår verksamhet.

1.2    Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter Vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. The General Data Protection Regulation (GDPR)) och Kamerabevakningslagen (2018:1200). Nedan beskrivs på vilket sätt Vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2.    VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS

2.1    Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig (dina ”Personuppgifter”):

  • Inspelning av bildupptagning vid våra fabriker (”Anläggning” eller ”Anläggningen”). I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denne. Det primära syftet med kameraövervakningen är dock inte att behandla sådana personuppgifter utan att uppfylla ändamålen i Avsnitt 3 nedan.

3.    FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1    Vi behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
i.    för att förebygga att olyckor inträffar i samband med processen vid tillverkning av betong; 
ii.    för att övervaka processen vid tillverkning av betong på Anläggningen samt för att säkerställa att processen går rätt till; och
iii.    för att säkerställa materialets kvalitet i samband med tillverkning. 

3.2    Bildupptagning bevakas endast i realtid i samband med processen för tillverkning av betong för att kunna ingripa vid en incident. På samtliga platser där Vi använder oss av kameraövervakning informerar Vi om kameraövervakningen genom tydlig skyltning.

4.    VILKEN ÄR DEN LEGALA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1    Behandlingen av dina Personuppgifter för ändamålen i - iii i Avsnitt 3.1 ovan grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna övervaka processen vid tillverkning av betong i slutna utrymmen, leverera en tillförlitlig produkt samt upprätthålla en god säkerhetsnivå på Anläggningen. Vi har gjort en intresseavvägning som har resulterat i att Vi anser att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att dina Personuppgifter inte behandlas för dessa ändamål. 

Behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig utifrån ett hälso- och säkerhetsperspektiv och vikten av att kunna förebygga olyckor på Anläggningen. Det material som produceras, hanteras och förflyttas i vår verksamhet och de maskiner som används för att tillverka materialet är förenade med ett antal risker som innebär att Vi har ett berättigat intresse att övervaka processen för tillverkning av betong för att kunna förebygga, ingripa och påkalla personal i samband med att en olycka inträffar i syfte att undvika att individer eller egendom förolyckas eller skadas. Rörliga maskindelar, skärande verktyg och klämrisker utgör faror på Anläggningen. I samband med tillverkningen av betong på Anläggningen föreligger det även ett behov av att övervaka slutna utrymmen för att förebygga olyckor. Av den anledningen övervakar Vi transportbandet från gruvan till blandaren för att säkerställa att det är rätt hastighet på bandet så att material inte spiller över samt vid tornsilon för att ha en överblick över materialet i blandaren. Vi kameraövervakar även processen då materialet ska släppas ned från blandaren till olika vagnar för att kontrollera att vagnarna är rätt placerade för att förebygga olyckor samt för att snabbt kunna ingripa om blandningen exempelvis är för seg och fastnar för att upprätthålla en god produktkvalitet. Vi utför även kameraövervakning av gjutmaskinen som kör över bädden i syfte att kontrollera att betongen hamnar på rätt ställe i bädden samt av tröskan för att säkerställa att den greppar slipers rätt.

4.2    Vi bedömer att vårt intresse av att behandla personuppgifter i enlighet med ovan angivna ändamål överväger det integritetsintrång som övervakningen innebär för dig. För att minimera risken för intrång i den personliga integriteten har Vi bland annat valt att inte lagra det inspelade materialet. Kamerabilderna övervakas endast i realtid. Vi har även minimerat personuppgiftsinsamlingen genom att inte ha någon ljudupptagning, genom att begränsa bevakningen till relevanta delar av Anläggningen samt genom att se till att endast ett fåtal personer har tillgång till materialet i realtid. Antalet personuppgifter och dess behandling är begränsad till vad som är nödvändigt utifrån de föreskrifter som finns för Anläggningen och utifrån vad som rimligen kan förväntas i förhållande till utförandet och uppfyllandet av ovan angivna ändamål.  

5.    VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1    Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot bland annat förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina Personuppgifter är begränsat och Personuppgifterna granskas endast vid behov. Endast personer hos Abetong AB på Anläggningen som behöver behandla dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts i Avsnitt 3.1 har tillgång till Personuppgifterna. 

5.2    Vi delar inte dina Personuppgifter till andra bolag inom koncernen eller till externa företag. 

6.    HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Att det inspelade materialet endast övervakas i realtid innebär att dina Personuppgifter inte kommer att sparas.

7.    VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

7.1    Abetong AB, organisationsnummer 556055-7356, med adress Box 24, 351 03 Växjö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter. Det innebär att Vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7.2    Du har rätt att veta vilka Personuppgifter Vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter rättas, och i vissa fall, kan du begära att Vi raderar dina Personuppgifter. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina Personuppgifter och begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. 

7.3    Om du har några frågor om hur Vi behandlar dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-mail på info@abetong.se eller via post till adressen ovan (ange ”Data Protection Line Manager”) eller via telefon på 0470-965 00.

7.4    Om du har några invändningar eller klagomål angående hur Vi behandlar dina Personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen.

8.    ÄNDRINGAR

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina Personuppgifter kommer Vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy på vår hemsida.

Personuppgiftspolicy för events