Miljö och hållbarhet

Betong är vår tids viktigaste byggmaterial, som gjort för att tänka långsiktigt. Det har lagt grunden till hållbar samhällsbyggnad, är en del av våra liv och behövs även i framtiden. Vi arbetar fokuserat för att minska vår miljöpåverkan och öka materialets livslängd, funktion och prestanda. Vi är med och driver utvecklingen mot klimatneutral betong. 

Vårt hållbarhetsramverk består av fyra fokusområden. Här kan du läsa mer om vart och ett av dem.

Produkt och innovation

Betongens klimatpåverkan

Betong består till största delen av bergkross och grus som blandas med cement och vatten. Cement, som är själva bindemedlet i betong, är en betydande källa till globala koldioxidutsläpp. Det finns flera sätt att minska koldioxidavtrycket för betongprodukterna, både när det gäller cement och betong.

Cementets klimatpåverkan

Omkring två tredjedelar av koldioxidutsläppen från cementproduktionen uppstår vid den kemiska reaktion som sker när kalkstenen upphettas. Resterande del procent kommer från det bränsle som krävs för att värma upp cementugnen till 1 450 grader.

Det pågår kontinuerligt arbete för att minska koldioxidutsläppen från cement, och arbetet sker inom tre områden:

 • Restmaterialbaserade bränslen: Ersätter traditionella bränslen som fossilt kol vid tillverkningen. 
 • Alternativa råmaterial: Ersätter delar av kalkstenen med andra material med motsvarande egenskaper, till exempel masugnsslagg från ståltillverkning, eller flygaska,för att få en cementprodukt med mindre koldioxidbelastning.
 • Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS): Fångar upp den koldioxid som släpps ut vid tillverkningen, komprimerar, transporterar och lagrar den under havsbotten. Vid vårt systerbolag Norcem i Norge har koldioxidavskiljning testats under ett antal år och man är nu redo att börja bygga den första avskiljningsanläggningen för cementindustrin i världen.
Alternativa råmaterial

Alternativa råmaterial är ett annat viktigt element för att minska produkternas klimatpåverkan.I vissa nya betongrecept har jungfruligt råmaterial delvis ersatts med andra material med motsvarande egenskaper - i första hand restmaterial som uppstått i andra processer och i andra industrier. Det ger en betong av lika god kvalitet som tidigare, samtidigt som det bidrar till att minska såväl energiåtgång och koldioxidutsläpp som kostnader och annan miljöpåverkan. Vi bidrar också till att minska mängden avfall som behöver deponeras tack vare de cirkulära materialflödena.

Biobetong - klimatförbättrade betongelement

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och optimera betongprodukterna. I våra Biobetong har vi optimerat betongrecepten och ersatt delar av cementmängden med beprövade, alternativa bindemedel. I en svensk typlägenhet som byggs klimatförbättrade betongelement med vår BiobetongTM kan koldioxidbelastningen minskas med upp till 33%. Ett exempel på betongprodukt som utvecklats för mindre miljöpåverkan inom lantbruket är vår betong LLC®, Long Life Concrete. Den är framtagen för att klara den tuffa sura miljön i en plansilo och därmed krävs ingen miljöpåverkande ytbehandling.

Visionen om klimatneutral betong

Vi är med i Betonginitiativet som är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt 2045. Inom Betonginitiativet har vi tagit fram en gemensam färdplan för att uppnå målet.

Bedömning av produkters miljöpåverkan

Det kemiska innehållet i våra husprodukter har byggvarudeklarerats och miljöbedömts enligt följande:

 • BVD3, Byggvarudeklarationer
 • SundaHus
 • Byggvarubedömningen

Dessa deklarationer och miljöbedömningar uppfyller delar av de miljökrav som ställs när kunden ska certifiera byggnaden enligt t ex BREEAM, LEED, Miljöbyggnad eller Svanen. Miljöcertifiering av byggnader blir allt vanligare och något vi har erfarenhet av.

När man jämför olika byggmaterial är det viktigt att se till hela byggnadens livscykel för att undvika suboptimering. Livscykelanalyser (LCA) är en metod för att beräkna enskilda produkters miljöpåverkan under deras livslängd – från vagga till grav.

Forskning för hållbart byggande

En stor del av vårt forskningsarbete handlar om att utveckla produkter för ett bättre byggande med lägre koldioxidutsläpp.  Det ger mervärden både för vår verksamhet och för våra kunder.

Vid sidan av vårt interna utvecklingsarbete samarbetar vi med externa aktörer och engagerar oss i olika forskning- och utvecklingsprojekt. Därmed bidrar vi till att nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Exempel på engagemang:

 • Betongföreningen
 • RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
 • CHARMEC
 • Partnerskap Alnarp
 • SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond)
 • Svensk betong
 • Mistra Carbon Exit

Våra EPD:er


Våra EPD:er är gjorda enligt den uppdaterade standarden EN 15804+A2. De har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende part, vilket säkerställer att data har beräknats på ett standardiserat sätt. Våra EPD:er finns registrerade hos EPD Hub 

 

 

 

 

 

EPD står för Environmental Product Declaration och är ett internationellt begrepp för miljödeklaration. En EPD beskriver produktens miljöpåverkan under hela livscykeln vilket ofta uttrycks som att den är LCA-baserad (Life Cycle Assessment). Våra produkter används ofta till byggnader som skall miljöcertifieras enligt olika standarder och EPD:erna hjälper kunderna i deras arbete att bygga hållbara byggnader.

Länk till EPD:er


Produktion och värdekedja


Naturresurser och vatten

Vi arbetar vi för att minska användandet av naturresurser och strävar efter att där det är möjligt ersätta jungfruligt råmaterial med alternativa material som avfall från andra industrier. Naturgrus är en ändlig resurs. På fabrikerna i Kvicksund och Hallstahammar har vi skiftat över från naturgrus till krossat berg. Detta påverkar inte naturen på samma vis, och det finns gott om berg i Sverige. Tillsammans med leverantören av krossat berg har vi utvecklat en produkt som kallas maskinsand. Stenen tas från ett berg utanför Enköping. För att minska vår vattenförbrukning återvinner vi idag det egna produktionsvattnet på fyra av sex fabriker. 

Klimat och energi

Koldioxidutsläpp vid produktionen av betongelement kommer främst från energianvändningen. Våra fabriker värms till största delen upp med biogas, fjärrvärme eller bergvärme. Vart fjärde år gör vi energikartläggningar för att hitta potential till effektiviseringar.

Transport

Våra järnvägssliprar transporteras med tåg medan flertalet av våra andra produkter transporteras på väg. För att minimera koldioxidutsläppen från vägtransporterna har vi ett nära samarbete med en transportleverantör som bland annat samordnar våra leveranser och planerar logistiken på ett optimalt sätt.

Kontroll och uppföljning av fabriker

Våra sex fabriker är alla certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Produkterna tillverkas enligt de regler som gäller för CE-märkning och BBC-märkning. Läs mer om vårt kvalitetsarbete här. Fabrikerna bedriver en verksamhet som enligt svensk lag är anmälningspliktig. Detta innebär att vi genom egenkontroll övervakar de miljöpåverkande aktiviteterna och att vi kommunicerar och samarbetar med tillsynsmyndigheterna.
”Rent efter mig!” är ledorden i vår miljöpolicy som poängterar att respekten för människan och miljön är en förutsättning för företagets existens. Våra medarbetares hälsa och säkerhet är också en viktig aspekt på våra fabriker. Med ledordet ”Rätt utan risk" säkerställer vi att arbeten som utförs, kan utföras på ett säkert sätt.  

Våra ISO certifikat

Ladda ner

Människor

REKO

REKO är vår värdegrund. Den talar om vilken arbetsplats vi vill vara och vilken samarbetspartner vi vill vara. REKO är en förkortning av orden resultatinriktade, engagerade, kunniga och omtänksamma. Läs mer här.

Hälsa och säkerhet

Vi ska vara en säker arbetsplats för alla och ett långtgående säkerhetstänk ska vara en självklar del av vardagen för våra medarbetare. Genom ett proaktivt arbetsmiljöarbete förebygger vi risker för ohälsa, skador och olycksfall på arbetsplatserna. 

För att förutse och förebygga risker och incidenter har vi ett flertal verktyg till vår hjälp, exempelvis trafikplaner, maskinsäkerhet och säkerhetsrutiner för externa entreprenörer. Vi utbildar kontinuerligt medarbetarna för att hålla en hög medvetenhet om riskfaktorer. Våra rutiner med säkerhetssamtal och ordning- och redaprinciperna 5S har under de senaste åren varit avgörande för att minska antalet arbetsplatsolyckor. Alla medarbetare deltar i löpande förbättringsarbete kring säkerheten.

Varje år genomför vi en säkerhetsvecka vid alla enheter inom Heidelberg Materials, då vi bland annat arrangerar särskilda utbildningstillfällen

Mångfald och inkludering

Alla medarbetare inom företaget ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla har rätt att känna sig inkluderade i arbetsgemenskapen och har samtidigt skyldighet att bidra till ett inkluderande arbetsklimat som skapar trygghet och ökar produktivitet. Mångfald och inkludering ger oss ökad affärsnytta. 

Inkluderande rekrytering

Vi tror på styrka genom mångfald och lika värde för varje människa. När vi rekryterar gör vi detta oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning och funktionshinder. 

Inkluderande arbetssätt

Vi värdesätter mångfald på alla nivåer i organisationen och arbetar aktivt för att alla våra medarbetare ska alla ha samma möjligheter till utveckling, inflytande och befordran i sin anställning. 

Inkluderande arbetsmiljö

Vi vill vara en arbetsgivare som ser olikhet som en tillgång. Företaget ska präglas av en öppenhet för mångfald vilket innebär att ingen diskriminering får förekomma och att vi alla bidrar till att skapa en vi-känsla. Delaktighet och engagemang är ledord i arbetet. 

Möjliggöra work-life balance
Vi har förståelse för att våra medarbetare har olika livssituationer. Med hänsyn till arbetets beskaffenhet tar vi med ett flexibelt synsätt i möjligaste mån hänsyn till medarbetarnas behov.

Motverka diskriminering
Våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och trakasserier. Vi tolererar inga former av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar på arbetsplatserna

Samhällsansvar och engagemang

Socialt ansvarstagande

Det är viktigt för oss att ha ett engagemang i och runt platserna vi finns representerade på. Vi vill till exempel bidra till att ungdomar stärks och aktiveras på ett meningsfullt sätt och därför stöttar vi föreningslivet där vi verkar. Detta är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Några exempel på vårt långsiktiga arbete: 
Leverantörskrav

Vår verksamhet styrs övergripande av nationella lagar och regler när det gäller miljöskydd, produktsäkerhet och sociala frågor. I enlighet med Heidelberg Materials policy ställer vi kravet att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod och anpassar sina rutiner efter denna. Här finns mer information om uppförandekoden för leverantörer.

Affärsetik

Vår verksamhet ska drivas utifrån sunda affärsprinciper och i enlighet med nationell lagstiftning, internationella konventioner och högt ställda etiska standarder.En kultur som präglas av transparens och etiskt agerande är avgörande för vår långsiktiga framgång, där vi säkerställer att alla medarbetare erhåller relevant utbildning i god affärsetik och information om hur medarbetaren ska agera inom ramen för verksamheten för att efterleva lagstiftning och affärsetiska principer.

Som medlem i FN Global Compact har vi åtagit oss att implementera deras tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och miljö. Vi verkar för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål genom att integrera och ta hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter inom ramen för all affärsverksamhet.

Exempel på prioriterade nyckelområden är följande:

 • Vi arbetar aktivt och löpande för att förebygga korruption eller förekomsten av andra fördelar (exempelvis en gåva, donation eller aktivitet) i vår verksamhet, oavsett om det handlar om att ge eller ta emot.
 • Vi arbetar aktivt med att säkerställa att vår verksamhet inte påverkar konkurrensen på ett otillbörligt sätt och att våra medarbetare följer den konkurrensrättsliga lagstiftningen.
 • Vi värnar om och strävar efter att försäkra oss om att vår affärsverksamhet inte orsakar eller bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter i förhållande till medarbetare och externa parter.
 • Vi arbetar aktivt med att samtliga medarbetare ska ha en säker och hälsosam arbetsplats. 
 • Vi tar ett långsiktigt ansvar i miljöfrågor inom ramen för vår verksamhet för att skapa en hållbar värdekedja. 
 • Vi har ett visselblåsarsystem där alla medarbetare anonymt via en webbaserad lösning förväntas rapportera misstänka oegentligheter.

Kontakt

Ulrika Sterner Lindgren

Kommunikationsansvarig